Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. [Definicje]

W ramach niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć następująco:

a)  Usługodawca/Sprzedający – Natalia Sochańska, prowadząca w ramach Sklepu działalność gospodarczą pod firmą F.H.P. NATALIA Natalia Sochańska, ul. Śląska 34, 81-319 Gdynia, NIP: 958-154-52-36, REGON: 220456267

b)  Sklep – sklep internetowy umieszczony pod adresem www.biżuteria-natalia.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,

c)   Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Sklepu, w tym w szczególności sprzedaż detaliczna ręcznie robionych produktów, przy zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d)  Kupujący - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

e)  Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

f)   Pliki Cookies - (tzw. „ciasteczka”) dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez serwery sieci internetowej na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego (więcej na temat definicji plików cookies tutaj ).

 

§2. [Zakres regulaminu]

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Kupujących z Usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu.

 

§3. [Zasady korzystania ze Sklepu]

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi oraz etycznymi. Zakazane jest działalnie sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Kupujący zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Sprzedającego oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść Sklepu.

 

§4. [Warunki techniczne korzystania ze Sklepu]

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia informatycznego oraz łącza, umożliwiających dostęp do publicznej sieci Internet przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, z których korzysta Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Sklepu oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu informatycznym Kupującego.

§5. [Warunki złożenia i przyjęcia zamówienia]

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest uprzednia rejestracja w Sklepie oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 2. W momencie przesłania formularza zamówienia, Kupującemu przesłana zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość mailowa na adres wskazany podczas rejestracji, zawierająca link do potwierdzenia złożonego zamówienia. Warunkiem poprawnego złożenia zamówienia przez Kupującego jest potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem otrzymanego linku. W momencie dokonania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do złożenia oferty zakupu.
 3. Kupujący ma prawo modyfikacji lub anulowania złożonego zamówienia przed jego wysłaniem. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia powinna nastąpić w formie telefonicznej pod nr 501-699-023  . Modyfikacja zamówienia przez Kupującego stanowi nową ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i wymaga potwierdzenia przyjęcia przez Kupującego.
 4. O dokonaniu wysyłki Sprzedający zawiadamia Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji.

 

§ 6 [Płatności]

 1. Ceny towarów wyrażone są w PLN (polski złoty) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą aktualnie stawką podatkową).
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Szczegółowe koszty doręczenia towaru znajdują się w zakładce: Koszty dostawy.
 3. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest paragon lub na życzenie Faktura VAT.
 4. Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:

1)    Przelew bankowy: przelew należy wysłać na konto wskazane w wiadomości e-mail. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

2)    Płatności internetowe: 
a)   Karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

b)    ePrzelewy - Płacę z Inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK,

c)    ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.

 1. W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja jest wystarczającym warunkiem do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 

§7. [Doręczenie i odbiór towaru]

 1. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.
 2. Czas realizacji zamówienia, zastrzeżeniem ust. 3, wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania na koncie Sprzedającego wpłaconej przez Kupującego ceny, bądź w przypadku płatności kartą - 3 dni od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku zamówienia produktów, dla których zgodnie z informacją umieszczoną w opisie towaru, zastrzeżono wydłużony czas realizacji.
 4. W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności pracownika poczty lub kuriera sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności doręczyciela spisać protokół szkody. Należy opisać w nim datę, godzinę doręczenia oraz  wszelkie uszkodzenia opakowania i zawartości. Należy także zawiadomić Sprzedającego mailowo lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji.

 

§8. [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Sprzedającego - F.H.P. NATALIA Natalia Sochańska, ul. Śląska 34, 81-319 Gdynia.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Reklamacja winna zostać zgłoszona nie później niż w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową, jednakże nie później niż w ciągu dwóch lat od wydania towaru Kupującemu
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. W przypadku wymiany towaru na nowy, termin dwuletni, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu biegnie na nowo.          

 

§9. [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny takiego odstąpienia. 
 2. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia Kupującego, przy czym Strony są zobowiązane do zwrotu w stanie niezmienionym wszystkiego co świadczyły.
 3. Produkty wykonywane na specjalne zamówienie klienta nie podlegają zwrotom.
 4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

 

§10. [Wyłączenie odpowiedzialności]

1.    Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły wyższej.

2.    Okoliczności siły wyższej rozumiane są, jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia umowy, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej, które w części  lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie.

3.    W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona nią dotknięta niezwłocznie poinformuje o tym fakcie drugą Stronę w celu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie ustalenia wspólnego postępowania.

 

§11. [Adnotacja o prawach autorskich]

Zawartość niniejszego Sklepu (wszelkie teksty, obrazy, materiały multimedialne i inne dokumenty) stanowi przedmiot prawa autorskiego należącego do F.H.P. NATALIA, Natalia Sochańska. Wykorzystanie bez upoważnienia fragmentów lub całości Sklepu stanowi naruszenie tych praw. Całkowite lub częściowe wykorzystanie treści zawartych na niniejszym portalu w jakimkolwiek celu jest i w jakikolwiek sposób (powielanie i/lub gromadzenie w systemach informacyjnych służących do dalszego przekazywania danych) jest dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą F.H.P. NATALIA, Natalia Sochańska. W tym celu skontaktuj się z Usługodawcą klikając tutaj.

 

§12. [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Dane osobowe Kupującego pobierane przez Usługodawcę przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonym przez Kupującego, Regulaminem Sklepu, Polityką Prywatności oraz z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności .

 

§13. [Odpowiednie stosowanie przepisów]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl